Barion Pixel

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

 1. Adatkezelés célja, módja

A Szolgáltató online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében, továbbá a termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó marketing célú elektronikus megkeresések, hírlevelek és üzleti ajánlatok küldése céljából végzett adatkezelésekhez. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait.

A Webáruház üzemeltetésével összefüggésben a személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelést a Szolgáltató a vonatkozó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény betartásával végzi.

A Webáruházban történő vásárláshoz és a megrendelt termékek kiszállításához, valamint a vásárlásról kiállított számla elkészítéséhez szükséges, hogy a Vásárló a vásárlást megelőzően a Webáruház erre alkalmas felületén érvényes adatait megadja.

A regisztráció során a Vásárló által megadott adatok személyes adatnak minősülnek, ezért ezeket az adatokat az Eladó bizalmasan kezeli és harmadik fél számára nem adja ki. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, amelyek az adott termék kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek, amely adatok átadásához a Vásárló a megrendelés leadásával hozzájárul.

A Szolgáltató kijelenti, hogy a regisztráció során kizárólag a rendeléshez és a rendelés teljesítéséhez feltétlenül szükséges adatokat rögzíti.

A Vásárló a regisztrációját és ezzel együtt minden személyes adatát a attila.szaloky@gmail.com e-mail címre küldött írásos kérelme alapján bármikor töröljük.

 1. Az adatkezelő megnevezése

Weboldal tulajdonosa:

Cégnév: Szalóky Attila egyéni vállalkozó

Név: Szalóky Attila

Székhely: 2051 Biatorbágy, Hámory Imre utca 30/1

Telefonszám: +3670 621 7220

Adószám: 67118410-1-33

Email: attila.szaloky@mindigbor.hu

 1. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

– Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete(2016. április 27.)a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR)

– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)

– a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

– a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a törvény által előírt azonosítási, bejelentési, nyilvántartási adatokat illetően (továbbiakban: Pmt.);

– a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (a bizonylatok megőrzését illetően).

 1. Az adatkezelés jogalapja

Hozzájárulás az adatkezeléshez: 2011. évi CXII. törvény ( Infotv.) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján az érintett hozzájárulása, tehát a felhasználó az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez).

Az adatkezeléshez való hozzájárulás során a felhasználó regisztrációnál valamint a regisztráció nélküli megrendelő a megrendelésnél kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Törvényi kötelezettség alapján (GDPR 6. cikk (1) bek. c. pont szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges)

Számlázási, számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítéséhez. (Pl. Sztv.)

 1. Az adatkezelés alapelvei

5.1 Az Adatkezelő az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság).

5.2 Az Adatkezelő a személyes adatok gyűjtését csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból végzi, és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon (célhoz kötöttség).

5.3 Az Adatkezelő az adatkezelést annak célja(i) szempontjából megfelelően és relevánsan, és a szükségesre korlátozva végzi (adattakarékosság). Ennek megfelelően az Adatkezelő nem gyűjt és nem tárol több adatot, mint amennyi az adatkezelés céljának a megvalósulásához feltétlenül szükséges.

5.4 Az Adatkezelő adatkezelése pontos és naprakész. Az Adatkezelő minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek (pontosság).

5.5 Az Adatkezelő a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tárolási kötelezettségre (korlátozott tárolhatóság).

5.6 Az Adatkezelő megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, ideértve a személyes adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet (integritás és bizalmas jelleg).

5.7 Az Adatkezelő felelős a fentiekben részletezett alapelveknek való megfelelésért, továbbá a igazolja ezen megfelelést (elszámoltathatóság). Ennek értelmében az Adatkezelő gondoskodik a jelen tájékoztatóban foglaltak folyamatos érvényesüléséről, az adatkezelésének folyamatos felülvizsgálatáról és szükség esetén az adatkezelési eljárások módosításáról, kiegészítéséről. Az Adatkezelő a jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés igazolására dokumentációt készít.

 1. Az érintettek köre

Regisztrált felhasználók és a regisztráció nélkül rendelő felhasználók.

 1. A kezelt adatok köre

A regisztrált felhasználók által a regisztráció során, valamint a regisztráció nélküli felhasználó megrendelése folyamán megadott, a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok:

 • Felhasználónév (csak regisztrált felhasználó esetén)
 • Név
 • Elérhetőség (telefon, email)
 • Szállítási cím
 • Számlázási cím

 

Adatgyűjtés célja

Megrendelés teljesítése és számlázás. A rendszerműködtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá. Weboldalunk cookie – kat alkalmaz. A cookie – k rövid szöveges karakterláncok, amelyek az adott webhely beazonosításában segítenek. A cookie – k a felhasználó állapotára vonatkozó adatokat tartják nyilván, miközben a felhasználó a weboldalunk különböző lapjain böngész, illetve amikor később visszatér weboldalunkra. Csak az oldalak meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Ezek a cookie-k bármikor kikapcsolhatóak.

A legtöbb böngésző menüsorában található “Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

 • hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
 • hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Célok összegző táblázata:

Webshop regisztráció

Személyes adatok köre: Felhasználó név, emailcím és jelszó Egyéb személyes adatok: teljes név, telefonszám, szállítási és számlázási cím

Adatkezelés jogalapja: Érintett (vásárló) hozzájárulása3

Célja: A vásárlás megkönnyítése, a vásárlói adatok eltárolás a jövőbeni vásárlások esetére

Megőrzési idő: Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig

A webshopon keresztüli rendelések kezelése és teljesítése céljából végzett adatkezelés

Személyes adatok köre: Teljes név, telefonszám és emailcím cím, az Ön vásárlásainak adatai (termék, mennyiség, ár, időpont), fizetéssel kapcsolatos adatok (fizetési határidő), kiszállítással kapcsolatos adatok: kiszállítási határidő és kiszállítási cím / lakcím (irányítószám, település, közterület neve és jellege, házszám, emelet, ajtó)

Adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése

Célja: Megrendelések kezelése és teljesítése, rendelés kiszállítása céljából (jogszabályban meghatározott célok szerint – Eker. tv. 13/A §, (3) bekezdés alapján-: szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából)

Megőrzési idő: A szerződések teljesítéséig, a számlázás megtörténtéig.

Számlázással kapcsolatos adatkezelés

Személyes adatok köre: Számlázási név, cím, esetlegesen adóazonosító jel vagy adószám; valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

Adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség

Célja: Számlakibocsátási kötelezettség

Megőrzési idő: A kiállított számláknak és azon iratoknak, melyek alapján a számlák kiállítása megtörtént, a megőrzési ideje 8 év.

Ügyintézéssel, panasszal kapcsolatos adatkezelés

Személyes adatok köre: Teljes név, emailcím, telefonszám, levelezési cím, egyéb személyes üzenet

Adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség

Célja: Észrevételre, panaszra válaszadás

Megőrzési idő: A válaszadást követő 5 évig (Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni)

Marketing célú elektronikus megkeresésekkel, hírlevél, üzleti ajánlatok küldésével kapcsolatos adatkezelés (közvetlenül az érintett személytől gyűjtve)

Személyes adatok köre: Név, emailcím

Adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása, amelyet jelen Adatkezelési Tájékoztató alapján ad meg

Célja: Hírlevelek, üzleti ajánlatok és egyéb marketing célú megkeresések elektronikus úton történő küldése a Társaság szolgáltatásairól, termékeiről, eseményeiről és egyéb hírekről

Megőrzési idő: Az érintett maga adja meg

Marketing célú elektronikus megkeresésekkel, hírlevél, üzleti ajánlatok küldésével kapcsolatos adatkezelés

Személyes adatok köre: Név, emailcím

Adatkezelés jogalapja: Társaság jogos érdekeinek érvényesítéséhez (közvetlen üzletszerzés, termékeinek és szolgáltatásainak hirdetése) kapcsolódó jogos érdek

Célja: Hírlevelek, üzleti ajánlatok és egyéb marketing célú megkeresések elektronikus úton történő küldése a Társaság szolgáltatásairól, termékeiről, eseményeiről és egyéb hírekről

Megőrzési idő: Cégek honlapjain elérhető személyes adatokat, amelyek közvetlenül a szolgáltatási és termékei értékesítéséhez kapcsolódó potenciális ügyfél-, vevőkörre vonatkoznak.

 1. Adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat a Szolgáltató, mint adatkezelő jogosult megismerni, harmadik fél számára azokat nem adja ki. A webáruház működéséhez valamint a megrendelések teljesítéséhez a Szolgáltató külső vállalkozás szolgáltatását veszi igénybe (futárszolgálatok, könyvelő, számlázóprogram). Ezeknek a külső vállalkozásoknak a Szolgáló adatokat továbbít. A Szolgáltató az ilyen külső szervek adatkezeléséért nem felelős.

 1. Adatkezelés, adattovábbítás

Főszabály szerit Adatkezelő külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az általa kezelt adatokat maga dolgozza fel.

Abban az esetben, ha Adatkezelő tárhely/szerverszolgáltatás, számlázói/fizetési szolgáltatást vagy egyéb, adatfeldolgozói feladatnak minősülő feladatokkal harmadik személyt bíz meg, akkor e partner, mint adatfeldolgozó adatai az alábbiakban olvashatók:

9.1 A regisztrációval együtt járó adatkezelés és Ügyintézéssel, panasszal kapcsolatos adatkezelés

Név: Szalóky Attila egyéni vállalkozó (adatok kezelője)

Székhely: 2051 Biatorbágy, Hámory Imre utca 30/1

Telefonszám: +3670 621 7220

A hozzájárulásának visszavonásáig.

Tárhelyszolgáltató:

Név: Netmask Interactive Kft.

Cím: 1131 Budapest, Nővér u. 110.

e-mail: ugyfelszolgalat@netmask.hu

 • Futárszolgálat, csomagküldő adatai:

Név: 24H Parcel Zrt.

Cím: 1106 Budapest, Fehér út 10.

e-mail: 24hfutar@24hfutar.hu

tel: +36 20 224 2424

Név: Foxpost Zrt.

Cím: 3300 Eger, Pacsirta utca 35/A

e-mail: info@foxpost.hu

Telefon: +36 1 999 0369

9.3 Marketing célú adatkezelések

A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés (fejlesztés alatt)

9.4 Számlázással, fizetéssel kapcsolatos adatkezelés

Név: Billingo Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cégjegyzékszám: 01-10-140802

Adószám: 27926309-2-41

Székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. 3. em.

https://www.billingo.hu/adatkezelesi-tajekoztato

Név: Barion Payment Zrt.
Cégjegyzékszám: 01-10-048552

Adószám: 25353192-2-43

Székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5.

E-mail: adatvedelem@barion.com

https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/

9.5 Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére történő adattovábbítás

 1. július 1. napjától valamennyi – számla kibocsátása esetén jogszabályi kötelezettség alapján a számlázási adatok online továbbításra kerülnek a Nemzeti Adó-, és Vámhivatal részére (online adatszolgáltatási kötelezettség).
 1. Az adatkezelés időtartama

Szolgáltató a Szerződőadatait csak a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja a szerződés fennállásának ideje alatt. A Szolgáltató a Szerződő adatit a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrzi meg. A számviteli törvény által meghatározott kötelezettségek teljesítéséhez nem szükséges adatok, a szerződés lejárta után legkésőbb 30 napon belül megsemmisíti.

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél

– tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

– személyes adatainak helyesbítését,

– személyes adatainak törlését vagy zárolását.

 1. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőség

Az adatkezelő a GDPR rendelkezéseivel összhangban az alábbiakat biztosítja a felhasználók számára.

11.1 Tájékoztatáshoz való jog

A tájékoztatáshoz való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet. Az Adatkezelő tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújt tájékoztatást az érintettek számára. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni.

11.2 Hozzáférés joga

A hozzáférés joga minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet. Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. a) az adatkezelés céljai;
 2. b) az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat az Adatkezelő közölte vagy közölni fogja
 4. d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama
 5. e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, egyes jogalapokhoz kötött adatkezelés esetén ezen adatok törlését vagy kezelésének korlátozását, és egyes jogalapokhoz kötött adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. f) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 8. h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja.

11.3 Helyesbítéshez való jog

A helyesbítéshez való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet. A vállalkozás, az érintett erre irányuló kérelme esetén indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az érintettre vonatkozóan pontatlanul kezelt személyes adatokat. Az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

11.4 Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

A törléshez (elfeledtetéshez) való jog nem illeti meg az érintettet automatikusan, minden jogalaphoz kapcsolódó adatkezelés vonatkozásában. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén), és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre a 17.és 18. pontok szerint alkalmazott adatkezelés jogalapok esetében (közhatalmi jogosítványon alapuló vagy jogos érdeken alapuló adatkezelés)
 4. d) a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre;
 5. e) a személyes adatokat a vállalkozásra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

11.5 Az adatkezelés korlátozáshoz való jog

A korlátozáshoz való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az Ügyfelet. Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez

Ha az adatkezelés az előző pont alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Adatkezelő tájékoztatja a kötelezettségről mindazokat, akik számára a személyes adat továbbításra került.

11.6 Tiltakozás

A tiltakozás joga az érintettet a közhatalmi jogosítványon alapuló vagy jogos érdeken alapuló adatkezelés adatkezelési jogalapok esetében illeti meg. Az Adatkezelő az érintett tiltakozás iránti kérelme esetén a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

11.7 Adathordozhatósághoz való jog

Az adathordozhatósághoz való jog a hozzájáruláson vagy a szerződésen alapuló adatkezelés jogalap esetében illeti meg az érintettet, ha az adatkezelés automatizált módon történik.

Az Adatkezelő biztosítja, hogy érintett a rá vonatkozó, általa a vállalkozás számára rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy ezeket az adatokat az érintett egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

11.8 Bírósághoz fordulás joga

Amennyiben az Ügyfél úgy érzi, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, az Ügyfél a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az adatkezelő székhelye szerinti, vagy az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

11.9 Hatósághoz fordulás joga

Az érintett panasszal fordulhat, ill. tájékoztatást kérhet a Hatóságtól is:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság

Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Weboldal: https://naih.hu

Minezek alapján a felhasználó bármikor kérheti a Szolgáltatótól adatainak törlését illetve módosítását, ez alól kivételt képez a jogszabály alapján meghatározott adatkezelés (pl.:számviteli szabályozás) ezen adatokat a Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi. Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik.

Az adatkezelő felé intézett kérelem benyújtása az alábbi elérhetőségek bármelyikén lehetséges:

Postai levelezés során: 2051 Biatorbágy, Hámory Imre utca 30/1

E-mail cím: attila.szaloky@mindigbor.hu

 1. A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

Mi az a cookie?

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.

A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel az Ön azonosíthatóságát is biztosítja. Az egyes cookie-k (sütik) működési időtartamát az egyes cookie-k (sütik) vonatkozó leírása tartalmazza.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.

Korhatáros tartalom cookie: Ezek a sütik a korhatáros tartalom jóváhagyásának tényét és azt rögzítik, hogy az érintett 18 éven felüli, élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.

Referer cookiek: Azt rögzítik, hogy a látogató milyen külső oldalról érkezett az oldalra. Élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.

Mobil verzió, design cookie: Érzékeli a látogató használt eszközt, és mobilon átvált teljes nézetre. Élettartama 365 nap.

Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.

Kosár cookie: A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 365 nap.

Intelligens ajánlat cookie: Intelligens ajánlatok megjelenítésének feltételeit rögzíti (pl. volt-e már az oldalon a látogató, van-e rendelése). Élettartama 30 nap.

Kiléptetés #2 cookie: A #2 opció szerint 90 nap után kilépteti a rendszer a látogatót. Élettartama 90 nap.

Backend azonosító cookie: Az oldalt kiszolgáló backend szerver azonosítója. Élettartama a böngésző bezárásáig tart.

Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Facebook pixel (Facebook cookie) A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook pixel segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook adatkezelési szabályzatát itt tanulmányozhatja: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Barion Pixel cookie-k A Barion Payment Zrt. a Barion fizetési megoldás alkalmazása során a csalások megelőzése érdekében cookie-kat alkalmaz (ezek a ba_vid, ba_vid.xxx, és a ba_sid cookie-k), ezek személyes adatokat (profilt) is kezel. Barion fizetés esetén ez Eladó csak ezen cookie-k használatával tudja a fizetést biztosítani, ezeket kikapcsolni nem tudja.A ba_vid cookie célja a Barion Cookie tájékoztatója alapján: a bankkártyás csalások kiszűrése a Vevő által használt eszköz digitális ujjlenyomata és a böngészési szokásai alapján. A cookie használata a csalók felismeréséhez szükséges. A cookie azt biztosítja, hogy a böngészési szokásokból származó adatokról tudjuk, hogy egy felhasználtól származnak.A ba_vid.xxx cookie célja a Barion Cookie tájékoztatója alapján: a bankkártyás csalások kiszűrése a Vevő által használt eszköz digitális ujjlenyomata és a böngészési szokásai alapján. A cookie azt biztosítja, hogy a böngészési szokásokat követhesse a Barion Zrt. két munkamenet között az adott honlapon. Ezeket az adatokat gyűjti: ba_vid, userhez kapcsolódó ID, amely a böngésző tulajdonságaiból összeállított hash, az alapján az első, a mostani és az utolsó látogatás időbélyege az adott honlapon, az aktuális munkamenet ID, harmadik feles cookiekhoz való engedély.A ba_sid cookie célja a Barion Cookie tájékoztatója alapján: a bankkártyás csalások kiszűrése a Vevő által használt eszköz digitális ujjlenyomata és a böngészési szokásai alapján. A cookie azt biztosítja, hogy a munkamenetet azonosítani tudja a Barion Zrt. honlapokon átívelően. A ba_vid és ba_vid.xxx cooke-k tárolási ideje az utolsó frissüléstől számított 1,5 év, a ba_sid cookie tárolási ideje 30 perc. Az adatokat a Barion Zrt. tárolja. A Barion Cookie tájékoztatója itt érhető el: https://www.barion.com/hu/suti-tajekoztato/

wordpress_ Munkamenet konfiguráció

woocommerce_cart_hash Kosár munkamenet konfiguráció

woocommerce_items_in_cart A kosárba tett termékek figyelése

_dform_gdpr_settings, _dfrom_gdpr_external, _dfrom_gdpr_marketing, _dfrom_gdpr_other Cookie használatához való hozzájárulást rögzítő cookie

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

 • Internet Explorer: https://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
 • Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
 • Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
 • Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US
 • Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

 

 1. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Szalóky Attila (adatkezelő) fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

KOSARAM

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping